Page Time: 0.1824s

Memory: 5.8128 MB (Peak: 6.6681 MB)

Queries (14, time: 0.0148s, 8.1%)

 1. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000090
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 2. SELECT *
  FROM xf_node
  WHERE display_in_list = 1
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000156
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALLdisplay_in_list   87Using where; Using filesort
 3. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_cache_content_type
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000116
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_content_typeconstPRIMARYPRIMARY81const,const1 
 4. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: f2857e02e723383a6ac61c32c38b77e2, a:7:{s:12:"sessionStart";i:1532193867;s:2:"ip";i:912040892;s:9:"userAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";s:7:"isRobot";b:0;s:16:"previousActivity";i:0;s:10:"isIpBanned";b:0;s:13:"isDiscouraged";b:0;}, 1532197467
  Run Time: 0.000124
 5. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date)
  Params: 0, 912040892, 912040892, XenForo_ControllerPublic_Misc, QuickNavigationMenu, valid, , 1532193867
  Run Time: 0.000070
 6. SELECT title, template_compiled
  FROM xf_template_compiled
  WHERE title IN ('page_nav', 'wf_widget_wrapper', 'wf_widget_threads', 'quick_navigation_menu', 'wf_hook_moderator_bar', 'wf_revealer', 'PAGE_CONTAINER')
  	AND style_id = ?
  	AND language_id = ?
  Params: 1, 2
  Run Time: 0.000122
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_template_compiledrangePRIMARYPRIMARY160 7Using where
 7. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000167
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    87Using filesort
 8. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_cache_content_type
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000114
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_content_typeconstPRIMARYPRIMARY81const,const1 
 9. SELECT thread.*
  	,
  		1 AS fetched_last_post_user, user.gender, user.avatar_date, user.gravatar
  FROM xf_thread AS thread 
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.last_post_user_id)
  WHERE (thread.node_id IN (1, 2, 87, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 86, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 111, 107, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 76, 12, 13, 85, 106, 119, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 14, 27, 28, 75, 77, 78, 84, 29, 79, 117, 30, 80, 31, 32, 133, 33, 34, 67, 81, 82, 110, 35, 52, 112, 109, 134, 15, 16, 54, 55, 140, 141, 142, 38, 39, 40, 89, 41, 42, 43, 44, 45, 90, 46, 48, 49, 91, 92, 50, 51, 93, 94, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 68, 83, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 95, 138, 96, 97, 113, 114, 116, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 137, 139, 143)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))
  ORDER BY thread.last_post_date DESC
   LIMIT 30
  Run Time: 0.000216
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadindexnode_id_last_post_date,node_id_sticky_last_post_datelast_post_date4 30Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4a4rgamep_forum.thread.last_post_user_id1 
 10. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (76, 76, 24, 76, 76, 22, 96, 91, 123, 76, 20, 91, 21, 93, 76, 25, 76, 46, 76, 76, 76, 4, 34, 4, 76, 76, 15, 76, 76, 18)
  Run Time: 0.000264
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnoderangePRIMARYPRIMARY4 15Using where
  SIMPLEforumeq_refPRIMARYPRIMARY4a4rgamep_forum.node.node_id1 
 11. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_99c9ea3b1c3aad5b0f757, a:2:{s:24:"quick_navigation_menu_21";a:2:{s:4:"html";s:7744:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-354629 thread-node-76"> <a href="members/lehung61.21810.html" class="avatar Av21810s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/21/21810.jpg?1523174604" width="48" height="48" alt="lehung61" /></a> <a title="Tư Vấn Qui Trình Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô" class="Tooltip" href="posts/458130.html"> Tư Vấn Qui Trình Sản Xuất Cồn... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/lehung61.21810.html" class="username">lehung61</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532193310" data-diff="557" data-datestring="22 Tháng bảy 2018" data-timestring="00:15">22 Tháng bảy 2018 lúc 00:15</abbr> </div> </li> <li class="thread-348232 thread-node-76"> <a href="members/locnuocvietuc.19069.html" class="avatar Av19069s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/19/19069.jpg?1508408388" width="48" height="48" alt="locnuocvietuc" /></a> <a title="Dây chuyền lọc nước tinh khiết 800 lít/giờ giá rẻ" class="Tooltip" href="posts/449782.html"> Dây chuyền lọc nước tinh khiết 800... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/locnuocvietuc.19069.html" class="username">locnuocvietuc</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532160324" data-diff="33543" data-datestring="21 Tháng bảy 2018" data-timestring="15:05">21 Tháng bảy 2018 lúc 15:05</abbr> </div> </li> <li class="thread-300824 thread-node-24"> <a href="members/guitar-hung-phat.11209.html" class="avatar Av11209s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/11/11209.jpg?1484549214" width="48" height="48" alt="guitar Hưng Phát" /></a> <a title="Bán trống Cazon các loại giá rẻ tại bình dương" class="Tooltip" href="posts/401425.html"> Bán trống Cazon các loại giá rẻ... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/guitar-hung-phat.11209.html" class="username">guitar Hưng Phát</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532152277" data-diff="41590" data-datestring="21 Tháng bảy 2018" data-timestring="12:51">21 Tháng bảy 2018 lúc 12:51</abbr> </div> </li> <li class="thread-357332 thread-node-76"> <a href="members/phtbks119.17312.html" class="avatar Av17312s" data-avatarHtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="phtbks119" /></a> <a title="Mẫu xe đẩy dọn thức ăn, bát đĩa inox cho nhà hàng, khách sạn giá rẻ" class="Tooltip" href="posts/460682.html"> Mẫu xe đẩy dọn thức ăn, bát đĩa... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phtbks119.17312.html" class="username">phtbks119</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532075047" data-diff="118820" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="15:24">20 Tháng bảy 2018 lúc 15:24</abbr> </div> </li> <li class="thread-345918 thread-node-76"> <a href="members/phtbks119.17312.html" class="avatar Av17312s" data-avatarHtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="phtbks119" /></a> <a title="Cung cấp tủ mát Homesun nhập khẩu, giá rẻ chất lượng tốt nhất trên thị trường" class="Tooltip" href="posts/447089.html"> Cung cấp tủ mát Homesun nhập khẩu,... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phtbks119.17312.html" class="username">phtbks119</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532074971" data-diff="118896" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="15:22">20 Tháng bảy 2018 lúc 15:22</abbr> </div> </li> <li class="thread-149168 thread-node-22"> <a href="members/thien22285.18478.html" class="avatar Av18478s" data-avatarHtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="Thien22285" /></a> <a title="Nhận đặt tiệc buffet, tea break, finger food, cocktail, set menu cho các sự kiện công ty &amp; gia đình" class="Tooltip" href="posts/450168.html"> Nhận đặt tiệc buffet, tea break,... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/thien22285.18478.html" class="username">Thien22285</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532072055" data-diff="121812" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="14:34">20 Tháng bảy 2018 lúc 14:34</abbr> </div> </li> <li class="thread-354771 thread-node-96"> <a href="members/maytrothinhtb.19962.html" class="avatar Av19962s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/19/19962.jpg?1512834003" width="48" height="48" alt="MaytrothinhTB" /></a> <a href="posts/457730.html"> Các bước chọn máy trợ thính phù hợp </a> <div class="userTitle"> <a href="members/maytrothinhtb.19962.html" class="username">MaytrothinhTB</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532063379" data-diff="130488" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="12:09">20 Tháng bảy 2018 lúc 12:09</abbr> </div> </li> <li class="thread-59491 thread-node-91"> <a href="members/c1256311216.11606.html" class="avatar Av11606s" data-avatarHtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="c1256311216" /></a> <a title="[Hướng dẫn] [Download] Adobe Creative Cloud 2015 - Link chính chủ từ Adobe" class="Tooltip" href="posts/356354.html"> [Hướng dẫn] [Download] Adobe... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/c1256311216.11606.html" class="username">c1256311216</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532059808" data-diff="134059" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="11:10">20 Tháng bảy 2018 lúc 11:10</abbr> </div> </li> <li class="thread-304993 thread-node-123"> <a href="members/admin.1.html" class="avatar Av1s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/0/1.jpg?1443838543" width="48" height="48" alt="Admin" /></a> <a title="Thủ thuật và tính năng ẩn trong Windows 10 Build 9926 (Phần 2)" class="Tooltip" href="posts/405593.html"> Thủ thuật và tính năng ẩn trong... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/admin.1.html" class="username">Admin</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532059035" data-diff="134832" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="10:57">20 Tháng bảy 2018 lúc 10:57</abbr> </div> </li> <li class="thread-137173 thread-node-76"> <a href="members/tranngocson186.3634.html" class="avatar Av3634s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/3/3634.jpg?1472184011" width="48" height="48" alt="tranngocson186" /></a> <a title="Công ty làm huy hiệu đồng, bảng tên nhân viên, huy hiệu cài áo, làm đĩa đồng, làm biển tên, mác đồng" class="Tooltip" href="posts/151768.html"> Công ty làm huy hiệu đồng, bảng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/tranngocson186.3634.html" class="username">tranngocson186</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532056223" data-diff="137644" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="10:10">20 Tháng bảy 2018 lúc 10:10</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532193867;}s:24:"quick_navigation_menu_22";a:2:{s:4:"html";s:0:"";s:4:"time";i:1532192332;}}
  Run Time: 0.002801
 12. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: wfc_99c9ea3b1c3aad5b0f757, a:2:{s:24:"quick_navigation_menu_21";a:2:{s:4:"html";s:7744:"<div class="avatarList"> <ul> <li class="thread-354629 thread-node-76"> <a href="members/lehung61.21810.html" class="avatar Av21810s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/21/21810.jpg?1523174604" width="48" height="48" alt="lehung61" /></a> <a title="Tư Vấn Qui Trình Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô" class="Tooltip" href="posts/458130.html"> Tư Vấn Qui Trình Sản Xuất Cồn... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/lehung61.21810.html" class="username">lehung61</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532193310" data-diff="557" data-datestring="22 Tháng bảy 2018" data-timestring="00:15">22 Tháng bảy 2018 lúc 00:15</abbr> </div> </li> <li class="thread-348232 thread-node-76"> <a href="members/locnuocvietuc.19069.html" class="avatar Av19069s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/19/19069.jpg?1508408388" width="48" height="48" alt="locnuocvietuc" /></a> <a title="Dây chuyền lọc nước tinh khiết 800 lít/giờ giá rẻ" class="Tooltip" href="posts/449782.html"> Dây chuyền lọc nước tinh khiết 800... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/locnuocvietuc.19069.html" class="username">locnuocvietuc</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532160324" data-diff="33543" data-datestring="21 Tháng bảy 2018" data-timestring="15:05">21 Tháng bảy 2018 lúc 15:05</abbr> </div> </li> <li class="thread-300824 thread-node-24"> <a href="members/guitar-hung-phat.11209.html" class="avatar Av11209s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/11/11209.jpg?1484549214" width="48" height="48" alt="guitar Hưng Phát" /></a> <a title="Bán trống Cazon các loại giá rẻ tại bình dương" class="Tooltip" href="posts/401425.html"> Bán trống Cazon các loại giá rẻ... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/guitar-hung-phat.11209.html" class="username">guitar Hưng Phát</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532152277" data-diff="41590" data-datestring="21 Tháng bảy 2018" data-timestring="12:51">21 Tháng bảy 2018 lúc 12:51</abbr> </div> </li> <li class="thread-357332 thread-node-76"> <a href="members/phtbks119.17312.html" class="avatar Av17312s" data-avatarHtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="phtbks119" /></a> <a title="Mẫu xe đẩy dọn thức ăn, bát đĩa inox cho nhà hàng, khách sạn giá rẻ" class="Tooltip" href="posts/460682.html"> Mẫu xe đẩy dọn thức ăn, bát đĩa... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phtbks119.17312.html" class="username">phtbks119</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532075047" data-diff="118820" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="15:24">20 Tháng bảy 2018 lúc 15:24</abbr> </div> </li> <li class="thread-345918 thread-node-76"> <a href="members/phtbks119.17312.html" class="avatar Av17312s" data-avatarHtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="phtbks119" /></a> <a title="Cung cấp tủ mát Homesun nhập khẩu, giá rẻ chất lượng tốt nhất trên thị trường" class="Tooltip" href="posts/447089.html"> Cung cấp tủ mát Homesun nhập khẩu,... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/phtbks119.17312.html" class="username">phtbks119</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532074971" data-diff="118896" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="15:22">20 Tháng bảy 2018 lúc 15:22</abbr> </div> </li> <li class="thread-149168 thread-node-22"> <a href="members/thien22285.18478.html" class="avatar Av18478s" data-avatarHtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_male_s.png" width="48" height="48" alt="Thien22285" /></a> <a title="Nhận đặt tiệc buffet, tea break, finger food, cocktail, set menu cho các sự kiện công ty &amp; gia đình" class="Tooltip" href="posts/450168.html"> Nhận đặt tiệc buffet, tea break,... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/thien22285.18478.html" class="username">Thien22285</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532072055" data-diff="121812" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="14:34">20 Tháng bảy 2018 lúc 14:34</abbr> </div> </li> <li class="thread-354771 thread-node-96"> <a href="members/maytrothinhtb.19962.html" class="avatar Av19962s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/19/19962.jpg?1512834003" width="48" height="48" alt="MaytrothinhTB" /></a> <a href="posts/457730.html"> Các bước chọn máy trợ thính phù hợp </a> <div class="userTitle"> <a href="members/maytrothinhtb.19962.html" class="username">MaytrothinhTB</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532063379" data-diff="130488" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="12:09">20 Tháng bảy 2018 lúc 12:09</abbr> </div> </li> <li class="thread-59491 thread-node-91"> <a href="members/c1256311216.11606.html" class="avatar Av11606s" data-avatarHtml="true"><img src="styles/default/xenforo/avatars/avatar_female_s.png" width="48" height="48" alt="c1256311216" /></a> <a title="[Hướng dẫn] [Download] Adobe Creative Cloud 2015 - Link chính chủ từ Adobe" class="Tooltip" href="posts/356354.html"> [Hướng dẫn] [Download] Adobe... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/c1256311216.11606.html" class="username">c1256311216</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532059808" data-diff="134059" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="11:10">20 Tháng bảy 2018 lúc 11:10</abbr> </div> </li> <li class="thread-304993 thread-node-123"> <a href="members/admin.1.html" class="avatar Av1s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/0/1.jpg?1443838543" width="48" height="48" alt="Admin" /></a> <a title="Thủ thuật và tính năng ẩn trong Windows 10 Build 9926 (Phần 2)" class="Tooltip" href="posts/405593.html"> Thủ thuật và tính năng ẩn trong... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/admin.1.html" class="username">Admin</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532059035" data-diff="134832" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="10:57">20 Tháng bảy 2018 lúc 10:57</abbr> </div> </li> <li class="thread-137173 thread-node-76"> <a href="members/tranngocson186.3634.html" class="avatar Av3634s" data-avatarHtml="true"><img src="data/avatars/s/3/3634.jpg?1472184011" width="48" height="48" alt="tranngocson186" /></a> <a title="Công ty làm huy hiệu đồng, bảng tên nhân viên, huy hiệu cài áo, làm đĩa đồng, làm biển tên, mác đồng" class="Tooltip" href="posts/151768.html"> Công ty làm huy hiệu đồng, bảng... </a> <div class="userTitle"> <a href="members/tranngocson186.3634.html" class="username">tranngocson186</a> replied <abbr class="DateTime" data-time="1532056223" data-diff="137644" data-datestring="20 Tháng bảy 2018" data-timestring="10:10">20 Tháng bảy 2018 lúc 10:10</abbr> </div> </li> </ul> </div> <div id="PreviewTooltip"> <span class="arrow"><span></span></span> <div class="section"> <div class="primaryContent previewContent"> <span class="PreviewContents">Đang tải...</span> </div> </div> </div>";s:4:"time";i:1532193867;}s:24:"quick_navigation_menu_22";a:2:{s:4:"html";s:0:"";s:4:"time";i:1532193867;}}
  Run Time: 0.010415
 13. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('wf_widget_threads_type_recent')
  Params: 2
  Run Time: 0.000077
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY231const,const1 
 14. SELECT title, template_compiled
  FROM xf_template_compiled
  WHERE title IN ('bbcm_js')
  	AND style_id = ?
  	AND language_id = ?
  Params: 1, 2
  Run Time: 0.000073
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_template_compiledconstPRIMARYPRIMARY160const,const,const1 

Included Files (115, XenForo Classes: 54)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model.php
 17. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 18. library/XenForo/CodeEvent.php
 19. library/Zend/Cache.php
 20. library/Zend/Cache/Backend/File.php
 21. library/Zend/Cache/Backend/ExtendedInterface.php
 22. library/Zend/Cache/Backend/Interface.php
 23. library/Zend/Cache/Backend.php
 24. library/Zend/Cache/Core.php
 25. library/XenForo/Options.php
 26. library/XenForo/Link.php
 27. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 28. library/VNXF/MobileSwitcher/Listener.php
 29. library/VNXF/MobileSwitcher/Detecter.php
 30. library/XenForo/Visitor.php
 31. library/WidgetFramework/Listener.php
 32. library/WidgetFramework/Option.php
 33. library/XenForo/Router.php
 34. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 35. library/XenForo/Route/Interface.php
 36. library/XenForo/Route/Prefix.php
 37. library/WidgetFramework/Route/Filter/PageX.php
 38. library/XenForo/Route/Prefix/Misc.php
 39. library/XenForo/RouteMatch.php
 40. library/XenForo/ControllerPublic/Misc.php
 41. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 42. library/XenForo/Controller.php
 43. library/VietXf/MoreThread/Listener.php
 44. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/BaiViet.php
 45. library/KingK/BbCodeManager/EventListener/BbCode.php
 46. library/XfAddOns/BumpThread/Listener.php
 47. library/XenPlaza/XPlimitLink/Listener/Listener.php
 48. library/MaxDailyBaiViet/EventListener/ChuDe.php
 49. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Misc.php
 50. library/XenForo/Input.php
 51. library/XenForo/Session.php
 52. library/Zend/Db.php
 53. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 54. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 55. library/Zend/Db/Select.php
 56. library/Zend/Db/Expr.php
 57. library/Zend/Db/Profiler.php
 58. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 59. library/Zend/Db/Statement.php
 60. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 61. library/XenForo/Model/User.php
 62. library/HDJuegos/WaterMarkAdd/Listener.php
 63. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 64. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 65. library/XenForo/Permission.php
 66. library/XenForo/Phrase.php
 67. library/XenForo/Locale.php
 68. library/XenForo/Model/Node.php
 69. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 70. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 71. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 72. library/XenForo/Model/Category.php
 73. library/XenForo/Model/Forum.php
 74. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 75. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 76. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 77. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 78. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 79. library/XenForo/Template/Public.php
 80. library/XenForo/Template/Abstract.php
 81. library/WidgetFramework/Core.php
 82. library/XenForo/Model/Moderator.php
 83. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 84. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 85. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 86. library/HQCoder/ParseHTML/EventListener.php
 87. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 88. library/XenForo/View.php
 89. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 90. library/vtLai/TopX/Listener.php
 91. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 92. library/WidgetFramework/Model/Cache.php
 93. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Html.php
 94. library/XfAddOns/BumpThread/Template/Hook.php
 95. library/KingK/BbCodeManager/EventListener/Templates/Preloader.php
 96. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 97. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 98. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 99. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 100. library/XenForo/Model/Thread.php
 101. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 102. library/XfAddOns/BumpThread/Model/Thread.php
 103. library/XenForo/Helper/String.php
 104. library/XfAddOns/BumpThread/Helper/Permissions.php
 105. library/XenForo/Helper/Discussion.php
 106. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 107. library/XenForo/Model/Avatar.php
 108. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 109. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Empty.php
 110. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 111. library/XenForo/Debug.php
 112. library/KingK/BbCodeManager/EventListener/Templates/InitEditorGrid.php
 113. library/HQCoder/HQCoderHelper/EventListener/HQCoder.php
 114. library/Thaisnack/PostContentReplacement/Listener.php
 115. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php