QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY WEBSITE - CLICK ĐỂ LIÊN HỆ

[VLTK Offline] Share Server Võ Lâm Bắc Nam (Nền Linux)

Thảo luận trong 'Võ Lâm Truyền Kỳ Offline - VLTK Server' bắt đầu bởi theanhk, 6 Tháng hai 2017.

 1. theanhk

  Làm thành viên từ:
  28 Tháng chín 2015
  Số bài viết:
  122
  Đã được thích:
  37
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  Server do mình dev theo kiểu mình nay ko có thời gian để làm tiếp share mọi người ai thix dev lấy về dev tiếp còn ai ko biết down về chơi cũng là ok.

  Các chức năng trong server căn bản:

  - Tống Kim

  - Liên Đấu (đơn đấu)

  - Vượt Aỉ

  - Phong Lăng độ

  - Dã Tẩu

  - Boss Hoàng Kim

  - Hoa Đăng

  - Đêm Huy Hoàng

  - Ép trang bị an bang, hiệp cốt..

  một số chức năng nữa đang làm dang dở chưa xong bao gồm cả ép đồ tím mình đang làm mà chưa xong, ai dev tiếp thì cứ tiếp tục những link phía dưới sẽ có 1 vài tài liệu giúp người nào thix dev sẽ típ tục được. Ai thích thì xài ko thích thì đừng nói lời cay đắng.


  Đây là link

  server + gateway (mật khẩu rar: darkmoon) : http://www.mediafire.com/download/8v...pz/jxlinux.rar
  client: http://www.mediafire.com/download/tv...xaw/client.rar

  List update code và event:

  P/S: Chúc mọi người và gia đình có một năm mới với nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.

  Liên Đấu và Vượt Ải: http://www.mediafire.com/file/0vtjmb...reesharing.rar
  Code:
  /*
  	DarkMoon
  	05/02/2013	3:00 am
  	hamserver_vina.txt
  	List ham server
  */
  --IncludeLib("FILESYS") : de dung dc ham doc file
  --IncludeLib("TASKSYS"): DE DUNG TASK SYS FILE
  --IncludeLib("SETTING") : Dung lien wan den ham ST_
  --IncludeLib("ITEM") --lien quan ®Õn item
  --IncludeLib("TIMER") --liªn quan ®Õn hµm timer (gäi id from tasklist.ini)
  --IncludeLib("NPCINFO"): dïng ®Ó gäi hµm level monster
  
  --timer gäi only in tasklist.in
  TM_SetTimer(18 * 10, IDTaskTimer, 30, 0)
  TM_StopTimer(IDTASKTIMER)
  
  Include("\\script\\dailogsys\\dailogsay.lua"): create ham say
  TabFile_Search(path or tªn file muèn ®Æt,zNameRow,DataFind,nRow): dïng ®Ó t×m 1 th«ng tin cña 1 line nµo ®ã trong 1 file.
  TabFile_GetRowCount(path or tªn file muèn ®Æt) : count data trong file 
  TabFile_GetCell(path or tªn file muèn ®Æt,nRow,zNameRow) : dïng ®Ó lÊy th«ng tin tõng roll mÆc ®Þnh bëi tªn ®Çu tiªn cña row
  TabFile_Load(path,tªn file muèn ®Æt(vd: "duong")) : kiÓm tra file cã tån t¹i ko (1: cã, 0: ko)
  SetAutoHangMapFlag(id so ) : 1 cÊm b¸n hµng + chat trªn mäi tÇng sè
  CountFreeRoomByWH(width,height) : tÝnh « trèng trong r­¬ng by réng vµ chiÒu cao
  CalcFreeItemCellCount() : ®Õm kho¶ng trèng trong hµnh trang by « (1 by 1)
  CreateTaskSay({"<dec><npc>".." string want to say","ket thuc/oncancel"})
  GetAccount() : hµm lÊy id ®Ó ®¨ng nhËp nh©n vËt
  GetLocalDate("%y%m%d") : lÊy ngµy th¸ng cña computer
  CreateNewSayEx(zTile,tbOption) : t¹o mét hµm say nh­ sau
  zTile = "test string"
  tbOption = 
  {
  	{"Option name",function option,paramate}
  }
  ITEM_SetExpiredTime(ItemIndex, 10080);
  
  SyncItem(ItemIndex); dïng sau khi set thêi gian expired cho 1 trang bÞ hoÆc 1 vËt phÈm nµo.
  
  SetItemBindState(index,-2) : khãa b¶o hiÓm vÜnh viÔn (index = AddItem(...) )
  
  GetItemName(nItemIdx) : dïng ®Ó lÊy tªn vËt phÈm.
  
  RemoveItemByIndex(nItemIdx) : xãa vËt phÈm by index.
  
  CalcEquiproomItemCount( 6, 1, Id VËt PhÈm, CÊp §é ) : ®Õm sè l­îng vËt phÈm xÕp chång trong r­¬ng dïng cho hµm AddItem(6,1,0...)
  
  ConsumeEquiproomItem(sè l­îng trõ,6,1,Id VËt PhÈm,-1): del vËt phÈm xÕp chång dïng cho vËt phÈm AddItem(6..)
  
  CalcEquiproomItemCount(4,id vËt phÈm,1,-1) : ®Õm sè l­îng xÕp chång cho vËt phÈm questkey
  
  ConsumeEquiproomItem(sè l­îng,4,id vËt phÈm,1,-1): del vËt phÈm xÕp chång dïng cho questkey
  
  ConsumeItem(3,1,lo¹i vËt phÈm (4, or 6 or item),1,Id VËt PhÈm,-1): dïng ®Ó kiÓm tra vËt phÈm cã hay ko nÕu cã th× return 1 vµ xãa lun vËt phÈm hoÆc trang bi
  
  ConsumeItem(-1,nItemCount,tbProp[1],tbProp[2],tbProp[3],-1): dïng ®Ó ®Õm sè l­îng(c¶ stack) Item 6 cã bao nhiªu nÕu ®óng sè l­îng nItemCount(lÊy tõ CalcItemCount) lµ 1 if not -1, then nã del vËt phÈm ®ã. 
  
  CalcItemCount(-1,tbProp[1],tbProp[2],tbProp[3],-1): lÊy sè l­îng Item stack cña item 6 trong b¶ng giao
  
  CalcItemCount(3,tbProp[1],tbProp[2],tbProp[3],-1): ®Õm sè l­îng vËt phÈm trong hµnh trang
  
  GiveItemUI("tªn cña b¶n giao","chó thÝch cña b¶ng giao","function de thùc hiÖn b¶ng giao") : b¶ng giao vËt phÈm or trang bÞ
  
  GetItemBindState(nItemIndex) : lÊy t×nh tr¹ng cña vËt phÈm (khãa hay ko khãa)
  
  GetGiveItemUnit(nItemRoom) : tr¶ l¹i lÊy index cña vËt phÈm bá vµo b¶ng giao return IndexItem,nItemRoom: sè « cña vËt phÈm bá vµo b¶ng giao
  
  GetItemProp(index item) : return particular,kind of vËt phÈm,id vËt phÈm
  
  GetItemStackCount(idxItem): return sè l­îng item xÕp chång bá vµo b¶ng giao by index vËt phÈm bá vµo
  
  GetItemQuality(nItemIndex) : return lo¹i trang bÞ bá vµo b¶ng giao bëi index.
  
  GetItemName(nItemIndex): return l¹i tªn cña vËt phÈm hoÆc trang bÞ bá vµo bëi index
  
  SetItemStackCount( itemidx , 10 ): xo¸ item stack bá vµo ui råi add l¹i sè l­îng cßn l¹i.
  
  CalcFreeItemCellCount(): dïng ®Ó ®Õm kho¶ng trèng trong hµnh trang ( CalcFreeItemCellCount() <= 15 : cÇn 15 kho¶ng trèng);
  
  DisabledUseTownP(0 or 1) : khãa sö dông thæ ®Þa phï : 0 më 1: khãa
  
  ForbidChangePK(0 or 1) : khãa pk 1: khãa ,0 : ko
  
  Msg2Map(id map,str) : dïng th«ng b¸o tin nh¾n ®Õn nh©n vËt trong 1 map nµo ®ã
  
  OfflineLive(PlayerIndex) : dïng ®Ó out nh©n vËt d¹ng ñy th¸c.
  
  GetLastDiagNpc(); return index npc ®èi tho¹i
  
  GetNpcName(nNpcIndex) : return tªn npc ®èi tho¹i b»ng index
  
  NPCINFO_GetLevel(nNpcIndex) : dïng ®Ó lÊy level monster fai include IncludeLib("NPCINFO")
  NPCINFO_GetSeries(nNpcIndex) : dïng ®Ó lÊy series cña monster
  
  SetMissionS(id, Name): Dïng ®Ó add tªn cña nh©n vËt ë d¹ng task mission
  
  GetMissionS(id) : lÊy tªn nh©n vËt ®­îc set b»ng missions s b»ng id
  
  GetSkillExp(Id Skill): dïng ®Ó kiÓm % luyÖn cña skill
  
  AddSkillExp(Id Skill,% exp luyÖn,1,1): add % luyÖn skill 
  
  GetSkillName(Skill Id) : return name cña skill
  
  GetCurrentMagicLevel(nSkillId, 0): kiÓm tra level hiÖn t¹i cña skill
  
  GetSkillMaxLevel(nSkillId): lÊy max skill number
  
  AddSkillState(id skill, 1, 1, sè phót * 1080): dïng ®Ó add thÓ tr¹ng skill hiÓn thÞ d­íi vßng s¸ng hay lµ tiªn th¶o lé
  
  GetSkillState(id skill): dïng ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng cña skill hiÖu øng
  
  GetTeamMember(i) : lÊy index player by team
  
  GetNpcAroundPlayerList(nNpcIndex, 20); dïng ®Ó kiÓm tra nh©n vËt cã ë gÇn npc ko (npc idnex, kho¶ng c¸ch nv ®Õn npc)
  
  SetNpcParam( index npc,1,sè thø tù); dïng ®Ó ph©n biÖt sè thø tù npc ®­îc add vµo sv
  
  SetTireTime(0) : dïng ®Ó reset giê ch¬i
  
  ST_LevelUp(nLevel) : dïng ®Ó add level cho ng­êi ch¬i (nlevel : level muèn add) + fai includelib("SETTING")
  
  ST_IsTransLife() : kiÓm tra chuyÓn sinh (IncludeLib("SETTING"))
  
  GetNpcSettingIdx(nNpcIndex) : dïng ®Ó lÊy id npc trong file (npcs.txt) return id npc
  
  ForbidEnmity(0): lock cõu s¸t hay kh«ng cõu s¸t (0: cõu s¸t, 1: cÊm cõu s¸t)
  
  GetNpcPos(nNpcIndex) : return nXIndex,nYIndex,nSubWorldIndex : dïng cho dropitem()
  
  DropItem(nSubWorldIdx ,nX,nY,PlayerIndex,particular type,1,id vat pham,1,0,0,0,0,0,0,0,0): r¬i item or vËt phÈm xuèng ®Êt
  
  AddStackItem(sè l­îng,particular,id vËt phÈm,1,1,0,0,0) : dïng ®Ó add vËt phÈm xÕp chång
  
  GetItemCountEx(id vat pham): dïng ®Ó ®Õm sè l­îng vËt phÈm questkey
  
  HaveItem(id vat pham): dïng ®Ó ®Õm sè l­îng vËt phÈm questkey
  
  DelItemEx(id vat pham): xãa vËt phÈm questkey
  
  AddEventItem(Id vat pham): add vËt phÈm questkey
  
  CheckStoreBoxState(thu tu ruong): kiÓm tra ®· më réng r­¬ng ch­a
  
  SubWorldName(MapIndex): return tªn thµnh thÞ b»ng SubWorld;
  
  AddNpcSkillState(nNpcIndex, Skill ID, Level Skill, 1 (mÆc ®Þnh), thêi gian phót * 18): dïng ®Ó add skill cho npc.
  
  SetNpcAuraSkill(nNpcIndex, Skill ID, Level Skill): dïng ®Ó add skill tr¹ng th¸i buff cho npc.
  
  ChangeOwnFeature(0, 0, -1, -1, -1, -1, -1): Èn m×nh nh©n vËt chØ hiÖn tªn nv th«i, out ra lµ hÕt.
  
  GetLoginTime(): lÊy thêi gian login vµo sv cña nh©n vËt
  
  Time2Tm(GetLoginTime()): dïng ®Ó convert thêi gian login hay logout cña nh©n vËt qua ngµy th¸ng n¨m. vÝ dô: local tb = Time2Tm(GetLoginTime()) str = format("%d/%d/%d-%d/%d/%d", tb[3], tb[2], tb[1], tb[4], tb[5], tb[6])
  
  Tm2Time(2010,7,15,0,0,0): dïng ®Ó convert sang theo ngµy th¸ng: 15/17/2010-0/0/0
  
  Ladder_NewLadder(LadderID,tªn gi¸ trÞ,gi¸ trÞ,type,gi¸ tri 1, gi¸ trÞ 2): dïng ®Ó add ladder (type (0 lµ update liªn tôc, 1 update 1 lÇn))
  
  local tªn gi¸ trÞ, gi¸ trÞ,gi¸ trÞ 1,gi¸ trÞ 2 = Ladder_GetLadderInfo(LadderID, k): dïng ®Ó return l¹i c¸c gi¸ trÞ ladder.
  
  ForbidEnmity(0); cÊm cõu s¸t (1 lµ cÊm, 0 lµ cã thÓ cõu s¸t);
  
  
  AddItemEx(nItemVer, nRandseed, nQ, nG, nD, nL, nS, nLucky, nMagic0, nMagic1, nMagic2, nMagic3, nMagic4, nMagic5, nMagic6);
  
  --====c¸ch dïng hµm dropitem===----	
  tbItem = {6,1,ItemID,1,0,0};
  local x, y, world = GetNpcPos(nNpcIndex);
  DropItem(world, x, y, -1, tbItem[1],tbItem[2], tbItem[3], tbItem[4], tbItem[5], tbItem[6], 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  ----end c¸ch dïng hµm dropitem-------
  
  g_AskClientNumberEx(1, 50, "Xin mêi nhËp sè", {self.goi, {self,50}} ) : ask player for number d­íi d¹ng class function : 1 lµ hiÖn thÞ sè nhËp, self.goi la function , {self,50} : self lµ default parameter, 50 lµ max count cã thÓ nhËp vµo. 
  Include("\\script\\dailogsys\\dialogsay.lua"
  g_GiveItemUI("Thay ®æi ngo¹i h×nh trang bÞ", "Xin h·y bá vµo trang bÞ cÇn thay ®æi ngo¹i h×nh", {self.goi, {self,3}}): UI giao trang bÞ dïng ®Ó gäi function class, self.goi(3,INDEX): INDEX: self, max input 3
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  =============================================
  ---dailog: Include("\\script\\dailogsys\\g_dialog.lua")
  if NpcName2Replace then 
  have to use : NpcName2Replace(szNpcName) : return chÝnh x¸c tªn npc ®èi tho¹i.
  end
  local tbDailog = DailogClass:new(szNpcName) 
  tbDailog.szTitleMsg = ""
  tbDailog:AddOptEntry(string option,function) : dïng cho function ko cã parameter
  tbDailog:AddOptEntry(string option,function,{para1,para2,para3,...}): dïng cho function cã parameter
  tbDailog:Show() : show list AddOption
  
  --Add Npc tù ®éng: Include("\\script\\global\\autoexec_head.lua")
  AutoFunctions: Add(function addnpc) :nã sÏ tù add npc b»ng c¸ch bá function npc vµo para
  c¸ch dïng: gäi hµm ra cuèi file AutoFunctions:Add(LoadNpc_ViDu) 
  ------------------------------------
  C¸ch dïng hµm DropTemplet:
  Include("\\script\\lib\\droptemplet.lua") : header ®Ó dïng ®­¬c hµm DropTemplet
  tbItem =
   {
  	{szName = "",tbProp = {0,1},nCount = 1, nRate = 20,nQuality = 1, nExpiredTime = 10080} --cho hoµng kim trang bi
  	{szName = "",tbProp = {4 or 6,1,id vat pham,1,0,0},nCount = 1, nRate = 20, nExpiredTime = 10080}
  }
  tbDropTemplet:GiveAwardByList(nNpcIndex, -1, tbItem,TitleStr, 1)
   : hµm r¬i (TitleStr : "Boss death" or bÊt cø g×)
  -------------------------------------------------------------------
  ==========================================
  	C¸c hµm liªn quan ®Õn ~ tèng kim
  bt_setnormaltask2type() --set task cho c¸i b¶ng	
  	BT_SetView(PL_TOTALPOINT); --®iÓm 
  	BT_SetView(PL_KILLPLAYER); --giÕt ng­êi
  	BT_SetView(PL_KILLNPC);--giÕt npc
  	BT_SetView(PL_BEKILLED); --bÞ ng­êi kh¸c giÕt
  --	BT_SetView(PL_SNAPFLAG); --®o¹t cê
  	BT_SetView(PL_GETITEM); --B¶o vËt lôm ®­îc
  	BT_SetView(PL_MAXSERIESKILL); --liªn tr¶m
  
  	BT_SetGameData()
  	BT_LeaveBattle() : tat ~ clear thong tin
  	BT_ClearPlayerData() --xoa data cua ~ trong tong kim
  	BT_SortLadder() : sort thø h¹ng
  	BT_BroadSelf() : më lªn cho nh×n thÊy th«ng tin trong b¶ng ~
  
  ------------------------------------------------------------------------------
  ==============================================
  	C¸c hµm liªn quan ®Õn chØnh thêi gian trong s3relay
  TaskName("name"): 
  TaskInterval(time) : sè phót
  TaskTime(giê, phót):
  TaskCountLimit(0);
  
  ------------------------------------------------------------------------------
  ================================================
  Hµm add ®å tÝm + add option ®å tÝm.
  --add option ®å tÝm vµ hµm
  --add ra ®å t×m 6 dßng: AddQualityItem(2,0,1,2,10,4,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1) 
  --AddItemEx(nItemVer, nRandseed, nQuality, nG, nD, nL, nS, nLucky, nMagic0, nMagic1, nMagic2, nMagic3, nMagic4, nMagic5, nMagic6);
  
  --randsed: trong ®å tÝm nÕu ®Ó 0 nã sÏ random tØ lÖ option cña trang bÞ tõ 1% - 100% tuú theo option thuéc lo¹i nµo.
  --vÝ dô: magic id 126 (s¸t th­¬ng) trong file magicattriblevel_index.txt cã tû lÖ min lµ 1 vµ 10 lµ max t­îng tr­ng cho 1% - 100% nÕu ®Ó randomseed lµ 0 vµ magic level 1 th× s¸t th­¬ng sÏ random trong kho¶ng 1%-10%
  AddItemEx(4,ransed,2,nGenre, nDetailType, nParticular, nLevel, nSeries, nLuck,290,maglevel[2],maglevel[3],maglevel[4],maglevel[5],maglevel[6])
  
  GetGiveItemUnit(index); return l¹i itemindex (index lµ vËt phÈm ®­îc lÊy index tõ GiveItemUi());
  ITEM_GetItemRandSeed(itemindex): lÊy randsed
  GetItemAllParams(itemindex): lÊy magiclevel tõng option cã thÓ thay ®æi min max b»ng->(liªn quan ®Õn file magicattriblevel_index.txt (c¸ch coi file idmagic - minopt - maxopt))
  GetItemProp(itemindex): return tÊt c¶ nGenre, nDetailType, nParticular, nLevel, nSeries, nLuck cña 1 trang bÞ
 • Chia sẻ trang này